موقعیت جغرافیایی تازه شهر

-موقعیت جغرافیایی شهر ،حریم ومساحت محدوده تازه شهر:

مساحت تازه شهر230هکتاراست .

تازه شهر در نقطه جغرافیایی به طول 44 درجه و36 دقیقه شرعی وعرض جغرافیایی 38 درجه و10 دقیقه شمالی قراردارد. فاصله تازه شهر از مرکز شهرستان سلماس 7 کیلومتر می باشد.

از عوامل توسعه کالبد شهر می توان به اراضی کشاورزی در اطراف شهر اشاره کرد که به عنوان سرمایه شهر می توان از آن بهره جست.

Theme : ParsDle