آگهی مزایده نوبت اول - فروش قطعه زمین 96/07/17

شهرداری تازه شهر در پی موافقتنامه شماره 4 مورخه 23/06/96 شورای محترم اسلامی تازه شهر، در نظر دارد یک قطعه زمین مجاز شهرداری واقع در تازه شهر انتهای خیابان 22 بهمن غربی را برابر کروکی و قیمت مندرج در آگهی با شرایط مشروحه ذیل به فروش برساند. متقاضیان با واریز مبلغ 4.500.000 ریال به حساب شماره 0105766064002 شهرداری تازه شهر نزد بانک ملی تازه شهر به عنوان سپرده از تاریخ نشر آگهی تا روز یکشنبه مورخه