سد شهدای تازه شهر ( کهنه شهر )

سد مخزنی شهدای تازه شهر (سد دریك) با ارتفاع 40 متر از پی دارای یك هزار و 280 متر طول است.

عرض تاج این سد هشت مترو طول سرریز سد دریك 176 متر و عرض آن 32 متر بوده و سه دستگاه دریچه قطاعی سرریز دارد.
سد مخزنی شهدای تازه شهر (سد دریك) در 14 كیلومتری شهرستان سلماس و حدود سه و نیم كیلومتری شهرستان تازه شهر واقع شده است.
Theme : ParsDle