جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی کهنه شهر با معتمدین و شهرداران و روئسای شورای دوره های قبل جهت بررسی راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری

جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی کهنه شهر با معتمدین و شهرداران و روئسای شورای دوره های قبل جهت بررسی راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری

جلسه شهردارواعضای شورای اسلامی ومدیران مرتبط شبکه بهداشت بامسائل مربوط باپسماندودفع زباله وجمع آوری سگهای ولگرددرمحل اتاق کارشهردار

تاریخ : 25 دی 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اخبار شورا
جلسه شهردارواعضای شورای اسلامی ومدیران مرتبط شبکه بهداشت بامسائل مربوط باپسماندودفع زباله وجمع آوری سگهای ولگرددرمحل اتاق کارشهردار