پروژه های قابل افتتاح هفته دولت شهرداری تازه شهر

1-اجری بتن پلاک خیابان امام وبلوار آزادی 2-احداث نمازخانه در ساختمان اداری 3-ساماندهی بلوار نماز 4-تجهیز ساختمان شهرداری وجایگاه CNGبه دوربین مداربسته 5-ساماندهی میدان امام حسین 6-ساماندهی میدان امام رضا 7-اجرای سایبان ترمینال شهر 8-رنگ آمیزیی وروفوژ جداول کمربندی 9-احداث نمازخانه سرویس بهداشتی عمومی در ترمینال