جلسه اعضا شورای اسلامی تازه شهر با دامداران جهت نظر خواهی در خصوص ایجاد میدان دواب و رسیدگی به مشکلات دامداران

جلسه اعضا شورای اسلامی تازه شهر با دامداران جهت نظر خواهی در خصوص ایجاد میدان دواب و رسیدگی به مشکلات دامداران